top of page

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Diensten,- en Leveringsvoorwaarden van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • 1. Tenzij de directie van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf schriftelijk deze Algemene Voorwaarden of bepalingen daarvan niet toepasselijk heeft verklaard, zijn deze Algemene Voorwaarden met afwijzing en uitsluiting van alle (algemene) inkoop,- of verkoopsvoorwaarden zijdens de (mogelijke) opdrachtgever steeds en ten volle van toepassing op elk contract, elk feitelijk handelen, elke aanbieding, offerte, opdracht en opdrachtbevestiging en andere rechtshandelingen tussen W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf en een (mogelijke) opdrachtgever.
 • 2. Zonder de hierboven bedoelde schriftelijke verklaring kan een (mogelijke) opdrachtgever geen beroep doen op de toepasselijkheid van andere schriftelijke, mondelinge of stilzwijgende (gebruikelijke) afspraken, bedingen, bepalingen of eigen Algemene Voorwaarden en evenmin op van onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende niet-dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
 • 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van elke opdracht aan W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf een essentieel onderdeel, zonder hetwelk door W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf de opdracht niet zou zijn aanvaard c.q. de overeenkomst niet zou zijn gesloten.
   

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen, opdracht c.q. overeenkomst

 • 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door enkele aanvaarding door een (mogelijke) opdrachtgever komt geen opdracht c.q. overeenkomst tot stand.
 • 2. Evenmin komt een opdracht c.q. overeenkomst tot stand door een tegen aanbieding of een van een offerte of aanbieding afwijkende opdrachtbevestiging zijdens de (mogelijke) opdrachtgever.
 • 3. Een opdracht c.q. overeenkomst komt tot stand bij een door het door of namens de directie van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf ondertekenen van een reeds door of namens de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, al hetgeen uitsluitend onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden kan plaatsvinden
 • 4. De inhoud van een opdracht c.q. overeenkomst bestaat uitsluitend uit deze Algemene Voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging (en eventueel bijbehorende werkprogramma of werkomschrijving) is vermeld, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1.

Artikel 3. Afwijkingen van opdracht c.q. meerwerk op verzoek opdrachtgever

 • 1. Voor elke door opdrachtgever gewenste afwijking van opdracht c.q. overeenkomst en meerwerk is een voorafgaande opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 2 lid 3 vereist ter overeenkoming daarvan.

Artikel 4. Uitvoering van opgedragen werkzaamheden c.q. diensten

 • 1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf zonder prijsaanpassing de uitvoering van de werkzaamheden wijzigen. Dit wijzigen is alleen toegestaan indien dit geen nadelige gevolgen geeft voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht.

 

Artikel 5. Controle Werkzaamheden

 • 1. Indien de uitvoering van de werkzaamheden afwijkt van het overeengekomen werkprogramma of indien de werkzaamheden niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnorm, zal de opdrachtgever W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking
  a. In de schriftelijke in kennisstelling staat de geconstateerde afwijking, de plaats en het tijdstip.
  b. In de in kennisstelling is tevens opgenomen een termijn waarin W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf de afwijking dient te herstellen
  .

 

Artikel 6. Betaling

 • 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling contant per opdracht te geschieden, dan wel middels storting of overmaking op een door ons aangegeven banknummer binnen 14 dagen na factuurdatum (de vervaldatum). Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijke betaling door de opdrachtgever, verkeert de opdrachtgever, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is, in gebreke. De Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enige bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • 2. Bij niet tijdige betaling wordt 1 procent verhogingsrente per maand of een gedeelte van een maand berekend vanaf de vervaldatum tot de dag der betalingen over de netto-factuur. Enige ingebrekestelling hiertoe van onze zijde is niet vereist.
 • 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een door ons in te schakelen incassobureau en/of het salaris van een door ons ingeschakelde advocaat, door ons gemaakt als gevolg van niet tijdige betaling door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 70,--. Wij zijn gerechtigd onze vordering op de opdrachtgever onmiddellijk na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn ter incasso uit handen te geven.
 • 4. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen na de vervaldatum van een factuur geen volledige betaling van het factuurbedrag heeft verricht, zijn wij gerechtigd iedere opdracht c.q. overeenkomst terstond te beëindigen c.q. te ontbinden bij schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zonder dat deze enige aanspraak op vergoeding van welke schade dan ook jegens ons heeft, doch onverminderd ons recht op volledige vergoeding door de opdrachtgever van onze schade ingevolge voormelde beëindigd c.q. ontbinding.
 • 5. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakt incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 • 6. Reclames betreffende facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons ter kennis te worden gebracht. Nadien worden deze reclames niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7. Overmacht

 • 1. W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf heeft ingeval van overmacht het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of later uit te voeren.
 • 2. Onder overmacht als bedoeld in vorenstaand lid wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog(gevaar), staat van beleg, (gevaar voor) epidemie en/of besmetting, brand(gevaar), beslaglegging van welke aar dan ook, staking, uitsluiting uit gebouw, machinedefect, stagnatie in de aanvoer van zaken of personen, al zulks hetzij aan ons zijde, hetzij aan zijde van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • 1. Tenzij opzet of grove schuld van een directielid persoonlijk, zijn wij jegens opdrachtgever en diens personeel en/of opdrachtgever ingeschakelde derde(n), niet aansprakelijk en niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs(stilstand)schade of welke andere gevolgschade dank ook, veroorzaakt door c.q. als gevolg van eventuele ondeugdelijkheid van door ons geleverde of gebruikte zaken, o.a. gebruikte hulp,- en vervoermiddelen, bij de uitvoering van de opdacht c.q. overeenkomst.
 • 2. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van diens personeelsleden en/of door opdrachtgever ingeschakelde derde(n) en moet alle bedragen welke wij eventueel toch krachtens rechterlijke vonnis aan een personeelslid of derde als bedoel moeten betalen, alsmede al onze eigen proceskosten op eerste verzoek vergoeden.
 • 3. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst om welke wijze dan ook.

Artikel 9: Schadeloosstelling

 • 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf  in vast dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf om, in te schakelen voor het verrichten van arbeid voor de opdrachtgever.
 • 2. Indien, zonder instemming van W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf, door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid 1. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever een niet te matigen boete van € 500,-- per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week, dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft, respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 • 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk ander is overeengekomen.
 • 2. Beëindiging van de overeenkomst kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden. Bij beëindiging van de overeenkomst zal door beide partijen een termijn van acht worden genomen van 3 maanden. Deze termijn vangt aan na gunning van het contract aan een derde of indien W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf niet wordt uitgenodigd voor de herinschrijving op de eerste van de maand volgend op het tijdstip van schriftelijk bekendmaking.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid, zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
  a. De wederpartij surséance van betaling aanvraagt.
  b. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeengekomen welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar W.Bos Timmer & Onderhoudsbedrijf gevestigd is, tenzij deze voorkeur mocht geven aan de rechter in de plaats van de opdrachtgever.

bottom of page